शासकीय प्रकल्प !लोकवाणी- विरेंद्र पुणेकर

                        शासकीय प्रकल्प

1). गाई-म्हशी विकत घेणे – 
प्रकल्प खर्च - ६ लाख - १० जनावरे
(शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी साठी ३३.३३% एस .सी./एस .टी .साठी ) 

2). शेळीपालन – 
प्रकल्प खर्च ४.५ लाख - ५० शेळ्या २ बोकड 
(शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस .टी.)

3). कुक्कुटपालन – 
प्रकल्प खर्च - ८ लाख -५००० पक्षी 
(शासकीय योजना २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस. टी.) 

4). शेडनेट हाऊस –
प्रकल्प खर्च - ३.५ लाख – १० गुंठे 
(शासकीय योजना - ५० % )

5). पॉलीहाउस - 
 प्रकल्प खर्च -११ लाख - १० गुंठे
 (शासकीय योजना - ५० % )

6). मिनी डाळ मिल –
  प्रकल्प खर्च -१.८८ लाख 
  (शासकीय योजना - ५० % ) 

7). मिनी ओईल मिल – 
  प्रकल्प खर्च -५ लाख 
(शासकीय योजना - ५० % ) 

8). पॅकिंग व ग्रेडिंग सेटर- 
३५ % सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी अनुदान (१७.५० लाख प्रती आकार ९*८ मी.

9). ट्रॅक्टर व अवजारे – 
 प्रकार १- (शासकीय योजना-०८ ते २० PTOHP रुपये १ लाख अनुदान /३५ % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 
प्रकार २-(शासकीय योजना-२० ते ७० PTOHP रुपये ७५ हजार अनुदान /२५  % -इतर लाभधारकांसाठी )

10). पॉवर टिलर -८ बी.एच.पी. च्या कमी 
प्रकार १- (शासकीय योजना-५००००/- अनुदान /५० % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 
प्रकार २-(शासकीय योजना-४० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी ) 

11). पॉवर टिलर -८ बी.एच.पी. च्या जास्त  
प्रकार १- (शासकीय योजना-७५ हजार /- अनुदान /५० % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 
प्रकार २-(शासकीय योजना-६० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी )

12). काढणी व बांधणी यंत्र –
शासकीय योजना –रुपये १.२५ लाख ( ५० % )

13). रोटाव्हेटर-२० बी.एच.पी. खालील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-३५ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 
प्रकार २-(शासकीय योजना-२८ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी 
रोटाव्हेटर-२० बी.एच.पी .वरील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-४४ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 
प्रकार २-(शासकीय योजना-३५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी 

14). कडबा कुट्टी यंत्र/ पेरणी यंत्र-
२० बी.एच.पी. खालील चलित 
प्रकार १- (शासकीय योजना-१५ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 
प्रकार २-(शासकीय योजना-१२ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी 
२० बी.एच.पी. वरील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-१९ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 
प्रकार २-(शासकीय योजना-१५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी 

15). उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका –( किमान २ ते ४ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी )
अनुदान – ४०% भांडवलाच्या निगडीत २५ लाख प्रती हेक्टर 

16). छोट्या रोपवाटिका साठी -–( १ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी )
अनुदान – ५०  भांडवलाच्या निगडीत १५ लाख प्रती हेक्टर

17). गोडाऊन(वेअर हाउस)-
  प्रकल्प खर्च-३५ लाख -१००० मे. टन 
  (शासकीय योजना-२५ %)

18). शीत गृह –५००० मेट्रिक टन साठी 
(शासकीय योजना-३५ % अनुदान सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी /५०% आदिवासी आणि डोंगराळ भागासाठी )
२८०० प्रती मे .टन प्रकार १ साठी 
३५०० प्रती मे .टन प्रकार २ साठी.

19. गांडूळ खत प्रकल्प –
प्रकल्प खर्च-६०० घनफूट प्रोरीत धरतीवरती 
(शासकीय योजना-५००००/- प्रती उत्पादन प्रकल्प 

20). उसाच गुऱ्हाळ -
प्रकल्प खर्च- १४ लाख 
(शासकीय योजना- ५० %)

21). फळ प्रक्रिया उद्योग -
 प्रकल्प खर्च- २४ लाख 
(शासकीय योजना - ४० %)

22). फळबाग लागवड (एन.एच.बी.)-
  प्रकल्प खर्च- २० लाख - १० एकर 
  (शासकीय योजना- ४० %)

23). स्पिरुलीना (शेवाळ शेती)-
   प्रकल्प खर्च- ४.५ लाख 
    (शासकीय योजना - ५० % ) 

24). भाजीपाला सुकवणे-
   प्रकल्प खर्च-२४ लाख 
   (शासकीय योजना-४० %)

25). कृषि सल्ला व सेवा केंद्र –
   प्रकल्प खर्च-५ लाख 
   (शासकीय योजना-४०%)

26). सोयाबीन मिल्क व उत्पादने-
     प्रकल्प खर्च- ८ लाख 
     (शासकीय योजना- ४० %)

27). कृषी पर्यटन (अॅग्रो टूरीझम)-  प्रकल्प खर्च-१० लाख 

⭕जर ही पोस्ट तुमच्या उपयोगी नसेल तरी आपल्या  शेतकरी बांधवाना जरूर पाठवा.

मी उद्योजक होणार
-----------------------------------------
1 ते 50 लाख पर्यंत प्रोत्साहन योजना
महाराष्ट्र शासन.
उद्योग संचालनालय,
जिल्ह्य उद्योग केंद्र.

राज्य शासनाच्या भक्कम सहकार्याने तरुण /तरूणींना नवीन उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी 

    
योजनेचे नाव :-
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम {CMEGP}
    

योजने विषयी थोडेसे

योजनेचे संकेतस्थळ :-
 http://maha-cmegp.gov.in

 योजनेचे कार्यक्षेत्र : महाराष्ट्र 

 योजनेचे निकष :-
1) वयोमर्यादा 18 ते 45     
(अ जा /अ ज/ महिला / माजी सैनिक याना 50 वर्ष )
2) शैक्षणिक पात्रता 
(i) प्रकल्प रु 10 ते 25 लाखासाठी 7 वी पास 
(ii) प्रकल्प रु 25 ते 50 लाखासाठी 10 वी पास 
3)  उत्पादन उद्योग :-  ( कमाल प्रकल्प मर्यादा )50 लाख 
4)  सेवा  उद्योग :- ( कमाल प्रकल्प मर्यादा )10 लाख 

प्रकल्प अहवाल खालील विहित निकषांवर  अधारीत असणे आवश्यक आहे 
(i) स्थिर भांडवल :- मशीनरी रक्कम कमीत कमी 50%
 (iI) इमारत बांधकाम :- जास्तीत जास्त  20% ( iii )खेळते भांडवल :- जास्तीत जास्त  30%

5) स्वगुंतवणूक :- 5 ते 10%

6) अनुदान मर्यादा :- 15 ते 35 % 
7) *सदर योजना ही नवीन स्थापन होणाऱ्या उद्योगासाठी आहे*

8) पात्र मालकी घटक :-  वैयक्तिक , भागीदारी, बचत गट

9) ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी लागणारे विहित  कागदपत्र

1)पासपोर्ट साइज फोटो 
2) आधार कार्ड
3) जन्म दाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला /डोमिसीयल सर्टिफिकेट
4) शैक्षणीक पात्रता प्रमाणपत्र (आपले शिक्षण किती झाले याचा पुरावा जसे 10 वी ,12वी, पदवीचे गुणपत्रक )
5)हमीपत्र  (Undertaking Form ) वेबसाईटवर मेनू मध्ये मिळेल 
6)प्रकल्प अहवाल
7) जातीचे प्रमाणपत्र ( अ जा /अ ज असेल तर )
8) विशेष प्रवर्ग असेल तर प्रमाणपत्र ( माजी सैनिक, अपंग )
9) REDP/EDP/SDP किंवा कौशल्य विकास प्रशिक्षण झाले असेल तर प्रमाणपत्र
10) लोकसंख्याचा दाखला (20000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असेल तर )
11) पार्टनरशिप उद्योग असेल तर i) रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
Ii)अधिकार पत्र ,घटना 

टीप :- वरील कागदपत्रामधील अनुक्रमांक  1 ते 4 हे 300 KB पर्यंत व  अ क्र 5 आणि 6 हे 1 MB  पर्यंत असावे .

वरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तात्काळ
 *http://maha-cmegp.gov.in* 
सदर संकेत स्थळाला भेट दयावी व आजच संकेतस्थळावर अर्ज दाखल करावेत 
    
▪5% - 10% स्वतःचे भांडवल
▪60% - 80% बँकेचे कर्ज 
▪30% सर्व महिलांसाठी अनुदान राखीव
▪20% SC/ST साठी अनुदान राखीव
*▪एक कुटुंब एक लाभार्थी*

माहितीसाठी काही उत्पादन उद्योग/सेवा उद्योगाची यादी
 

1. थ्रेड बॉल आणि वूलन बॉलिंग लॅचि बनविणे
2. फॅब्रिक्स उत्पादन
3. लॉन्ड्री
4. बारबर
5. प्लंबिंग
6. डिझेल इंजिन पंप्स इटीसीची दुरुस्ती
7. स्प्रेयर्ससाठी टायर व्हॅलसीनीझिंग युनिट अ‍ॅग्रीकल्चर सर्व्हिसेस
8. बॅटरी चार्जिंग
9. आर्ट बोर्ड पेन्टिंग/स्प्रे पेन्टिंग
10 सायकल दुरुस्तीची दुकाने
11 बॅन्ड पथक
12 मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुरुस्ती
13. इलेक्ट्रॉनिक दुरुस्ती
14. ऑफिस प्रिंटिंग आणि बांधणी
15 काटेरी तारांचे  उत्पादन
16 अनुकरण ज्वेलरी (बांगड्या) बनविण
17 स्क्रू/बॉल बीयरिंगचे मॅन्युफॅक्चरिंग
18. ENGG. वर्कशॉप
19. स्टोरेज बॅटरिजचे मॅन्युफॅक्चरिंग
20.हँडमॅड युटेंसिल्स ऑफ कॉपर  उत्पादन
21. रेडिओचे उत्पादन
22. व्होल्टेज स्टॅबिलिझरचे उत्पादन
23 कोरीव वूड आणि आर्टस्टिक फर्निचर बनविणे
24 ट्रंक आणि पेटी उत्पादन
25. ट्रान्सफॉर्मर/ELCT. मोटार पंप/जनरेटर उत्पादन
26. कॉम्प्यूटर असिंबिंग
27 वेल्डिंग वर्क
28. ​​प्लॅटफॉर्म स्केल्स/धर्मकांता यांचे मॅन्युफॅक्चरिंग
29. इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक आणि अलार्म टाईम पीक्सचे मॅन्युफॅक्चर
30  विविध भौतिक हाताळणी उपकरणे तयार करणे
31 मशीनरीचे सुटे भाग/बेअरिंग इत्यादींचे मॅन्युफॅक्चरिंग.
32. मिक्सर ग्रिंडर आणि इतर घराच्या वस्तू  बनविणे. 
33. प्रिंटिंग प्रेस/स्क्रीन प्रिंटिंग व्हिडिओ आणि फोटो स्टुडिओ
34.  बॅग उत्पादन
35. मंडपडेकोरेशन
36. कॉटन बेड/उशा
37. कॉटन टेक्सटाईल फॅब्रिक्समध्ये स्क्रीन प्रिंटिंग
38 झेरॉक्स सेंटर
39 चहा स्टॉल
40 मिठाईचे उत्पादन
41. होजीअरी उत्पादन
42. रेडीमेड गारमेंट्सचे टेलरिंग /उत्पादन
43.  खेळणी आणि बाहुली बनविणे
44. थ्रेड बॉल्स आणि वूलन बॉलिंग बनवणे
45. डिझेल इंजिन पंप संचाची दुरुस्ती 
46. मोटार रिविंडिंग
47. वायर नेट बनविण
48. हाऊसहोल्ड एल्युमिनियम युटेंसिल्सचे मॅन्युफॅक्चर
49. पेपर पिनचे मॅन्युफॅक्चर
50. सजावटीच्या बल्बांचे उत्पादन
51. हर्बल सुंदर पार्लर/आयुर्वेदिक हार्बल उत्पादने
52 केबल टीव्ही नेटवर्क/संगणक केंद्र
53. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट/रुरल ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस
54 सिल्क साड्यांचे उत्पादन
55 रसवंती
56 मॅट बनविणे
57. फायबर आयटम उत्पादन
58 पिठ चक्की
59 कप बनविणे
60. वूड वर्क
61. स्टील ग्रिलचे मॅन्युफॅक्चर
62. जिम सर्विसेस 
63 आयुर्वेदिक औषध उत्पादन
64 फोटो फ्रेम
65. पेप्सी युनिट/कोल्ड/सॉफ्ट ड्रिंक
66 खवा व चक्का युनिट
67 गुळ तयार करणे
69. फळ आणि व्हिजिटेबल प्रक्रिया
70 घाणी तेल उद्योग
71. कॅटल फीड
72 दाळ मिल
73. मिनी तांदूळ शिलिंग युनिट/राईस मिल
74. कॅन्डल उत्पादन
75 तेलउत्पादन
76 शैम्पू उत्पादन
77. केसांच्या तेलाची निर्मिती
78 पापड मसाला उदयोग
79. बर्फ/ICE कॅंडीचे मॅन्युफॅक्चरिंग
80 बेकरी प्रॉडक्ट्स 
81. पोहा उत्पादन
82  बेदाना/मनुका उद्योग/बियाणे प्रक्रिया
83. सोन्याचे काम (ज्वेलरी वर्क)
84 चांदीचे काम
85 स्टोन क्रशर  व्यापार
86 स्टोन कटिंग पॉलिशिंग

 सदर योजना अंतर्गत  आपणास महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये अर्ज करता येईल ....
नवीन उद्योग उभारणीसाठी आपणास हार्दिक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा ...

आपणास विनंती आहे सदर मेसेज हा आपल्याकडील सर्व ग्रुपवर पाठवावा 
जेणेकरून नवउद्योजक होणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व तरुणांना  याचा उपयोग होईल 
 धन्यवाद 
अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क
==============================
जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) .... महाराष्ट्र राज्य
To Top